Regulamin

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz.1030, t.j. z dnia 15 lipca 2016 r.) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż i prowadzenie kursu online z pośrednictwem strony internetowej jest Tomasz Tomaszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Tomaszewski Consulting, z siedzibą w Gdańsku, NIP: 8751530866, REGON: 380589254.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub pocztowo: Tomasz Tomaszewski Consulting, ul. Lęborska 3b, 80­-386 Gdańsk.


§ 1
Definicje

 1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  1. Usługodawca – Tomasz Tomaszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Tomasz Tomaszewski Consulting”, jako podmiot odpowiedzialny za dostarczenie Materiałów zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego Regulaminu,
  2. Kurs Online – treści cyfrowe sprzedawane w ramach Platformy;
  3. Użytkownik – podmiot podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Kurs Online za pośrednictwem portalu: productvision.pl, zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego Regulaminu,
  4. Platforma – strona internetowa wraz z zamieszczonymi na niej treściami, dostępna pod adresem: kursy.productvision.pl.
  5. Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,

§2
Warunki korzystania z usług

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, t.j. z dnia 28 czerwca 2016 r.). 
 2. Dokonanie płatności za Kurs Online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 3. Do prawidłowego odczytania i/lub odtworzenia Kursu Online konieczne jest:
  1. posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki Cookie oraz umożliwiającej odtwarzanie plików wideo
  2. posiadanie zainstalowanego programu komputerowego umożliwiającego rozpakowanie większej ilości plików typu .RAR lub ZIP i odczytującego pliki PDF, takiego jak Acrobat Reader XI lub zgodny.
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  4. podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca pogłębienie wiedzy poprzez czytanie materiałów dodatkowych wskazanych w kursie.

§3
Przebieg transakcji

 1. Za pośrednictwem Platformy, Usługodawca prowadzi sprzedaż Kursu Online oraz świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu Online.
 2. Decydując się na zakup kursu, kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamówionego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tracąc ten sposób prawo odstąpienia od umowy.
 3. Zakup Kursu Online następuje za pośrednictwem Platformy Usługodawcy.
 4. Użytkownik uiszcza cenę zakupu Kursu Online określoną przez Usługodawcę w dacie złożenia zamówienia.
 5. Dostępne są następujące formy płatności: płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawcy płatności on-line Przelewy24 lub przelew za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Użytkownika.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o dostawę Kursu Online zgodnie z opisem na Platformie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Przekazanie Kursu Online określonych w ofercie następuje wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 9. Zakupiony Kurs Online zostanie udostępniony Użytkownikowi na dedykowanej platformie dostępnej pod adresem http://kursy.productvision.pl
 10. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności oraz będzie dostępny na platformie przez rok od dnia zakupu.
 11. Celem wystawienia faktury VAT, Użytkownik jest zobowiązany do wskazania danych do faktury w odpowiedniej sekcji formularza zamówienia. 

§4
Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyłącznego dostępu do Kursu Online przez rok od dnia zakupu, przekazanego mu drogą elektroniczną (licencja).
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały przekazane mu po zakupie drogą elektroniczną stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2016 r.,poz. 666, t.j. z dnia 16 maja 2016 r.). 
 3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzony mu Kurs Online i zawartą w nim treść wyłącznie do celów nauki własnej i nieudostępniania ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy bądź innych podmiotów, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Kursu Online. Użytkownik posiadający Kurs Online może zawartą w nim treść: drukować, pobierać i zapisywać do użytku osobistego, bez prawa do dalszego rozpowszechniania, zarówno poprzez ich kopiowanie jak i wyświetlanie.
 4. W przypadku chęci wykorzystania Kursu Online, do których Usługodawca bądź inny podmiot posiada autorskie prawa majątkowe, do użytku innego niż przewidziany w treści niniejszego Regulaminu, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji Kursu Online, który jest przedmiotem oferty poprzez zamieszczenie nowej wersji Kursu Online na Platformie Usługodawcy.
 6. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawcy lub innemu podmiotowi, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe do Kursu Online przysługuje prawo do dochodzenia  od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§5
Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§6
Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  2. e-mail Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  4. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§7
Rabaty oraz promocje

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Rabatów, Voucherów  lub promocji zmniejszających cenę za Kurs Online.
 2. Usługodawca zamieszcza informacje o promocjach na Platformie. 
 3. Zasady przyznawania Rabatów, Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.
 4. Warunkiem skorzystania z rabatów, voucherów lub promocji podczas Zakupu jest konieczność podania kodu rabatowego.
 5. Rabaty, Vouchery oraz promocje nie łączą się, chyba że regulamin danego rabatu, Vouchera lub promocji stanowi inaczej.
 6. Rabaty, Vouchery oraz promocje posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może z nich skorzystać.
 7. Użytkownikowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami.
 8. Rabaty otrzymane przez Użytkowników nie mogą zostać przekazane ani zrealizowane przez innych Użytkowników.

§8
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.),  jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r., poz.922, t.j. z dnia 28 czerwca 2016 r.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.z 2016 r., poz.1030 t.j. z dnia 17 lipca 2016 r.).
 3. W momencie złożenia zamówienia i przekazania Usługodawcy danych osobowych, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji drogą elektroniczną usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. 
 4. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

§9
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązywać będą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r.,poz. 459, t.j. z dnia 2 marca 2017 r.). 
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika. W przypadku niezgodności części jakichkolwiek przepisów niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów z Użytkownikiem, niebędącym konsumentem, wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z świadczenia usług przez usługodawcę przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 r.
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 11.10.2022 r.

© Tomasz Tomaszewski Consulting